ŚDS w Łapach

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego MOPS
przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2015
Dyrektora MOPS w Łapach
z dnia 10.02.2015 r.Regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach z dnia 10 lutego 2015 r.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 234, poz. 1586, z 2014r. poz. 1752) i §5 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach nadanego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach oraz §13 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia Dyrektora MOPS w Łapach z dnia 10.02.2015r. ustalam regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.

§1


1. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub lekkim, przy jednoczesnym występowaniu innych sprzężonych zaburzeń, zwłaszcza neurologicznych.
2. Do ŚDS osoby kieruje Dyrektor MOPS w Łapach na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do placówki lub jej przedstawiciela ustawowego wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach domu lub zaświadczeniem psychologa.
3. Skierowanie do placówki następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS w Łapach.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach obejmuje opieką mieszkańców miasta i gminy Łapy.

§2


Domownik ma prawo do:
1. Poszanowania godności i prywatności.
2. Równego traktowania.
3. Korzystania z usług świadczonych przez Dom 5 dni w tygodniu w godz. poniedziałek - piątek 800-1600.
4. Korzystania z następujących form usług świadczonych przez placówkę:
1) zajęcia plastyczne
2) zajęcia krawieckie
3) zajęcia stolarskie
4) zajęcia kulinarne
5) zajęcia teatralne
6) zajęcia komputerowe
7) zajęcia muzyczne
8) zajęcia rewalidacyjne
9) zajęcia rehabilitacyjne
10) zajęcia sportowe
11) biblioterapia
12) trening samoobsługi i zaradności życiowej
13) trening higieniczny
14) trening spędzania czasu wolnego
15) trening prowadzenia rozmowy
16) psychoterapia grupowa i indywidualna
6. Korzystania z zajęć dostosowanych do możliwości psychofizycznych domowników.
7. Rozwijania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu.
8. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.
9. Pomocy w zaspokajaniu potrzeb osobistych.
10. Usprawiedliwionej nieobecności w ŚDS.
11. Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 do 11.00 i od godziny 14.00 do godziny 15.00, a w przypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy w dzień następny od godziny 12.00 do godziny 15.00, w miarę potrzeby w obecności pracowników Ośrodka.
12. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

§3


Podczas pobytu w placówce domownikom zapewnia się:
1. Pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących,
2. Opiekę pielęgniarską,
3. Sprzęt RTV do realizacji zajęć wspierająco – aktywizujących,
4. Sprzęt AGD niezbędny do prowadzenia treningu samoobsługi i zaradności życiowej,
5. Pozostały sprzęt w tym sportowo-rekreacyjny niezbędny do prowadzenia innych form terapii,
6. Spokój, bezpieczeństwo i opiekę w placówce oraz w czasie zajęć zorganizowanych poza placówką.

§4


Podczas pobytu w placówce domownik ma obowiązek:
1. Przestrzegania norm społecznych i zasad współżycia obowiązujących w Domu,
2. Przestrzegania ustalonego czasu i porządku zajęć,
3. Kontynuowania leczenia i systematycznej kontroli,
4. Świadczenia wzajemnej pomocy i okazywania szacunku,
5. Zachowania tajemnicy dotyczącej wszystkich członków grupy,
6. Dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
7. Utrzymywania porządku wszystkich pomieszczeń,
8. Dbania o wyposażenie Domu i powierzony do użytku sprzęt i materiały,
9. Oszczędnego gospodarowania materiałami,
10. Udziału w zebraniach społeczności i przestrzegania wszelkich ustaleń podjętych na tych zebraniach,
11. Zgłaszania opiekunowi swojego wyjścia poza teren placówki,
12. Stosowania się do poleceń pracowników Domu.

§5


Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do:
1. Regularnego rozliczania się za pobyt podopiecznych w placówce,
2. W przypadku osób niesamodzielnych, przyprowadzania i odbierania z placówki,
3. Powiadamiania o nieobecności domownika w placówce,
4. Współpracy ze specjalistami i opiekunami podczas realizacji programów wspierająco - aktywizujących,
5. Aktywnego włączania się w życie Domu,
6. Współpracy podczas wszelkich inicjatyw podejmowanych przez placówkę w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym.

§6


Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


http://www.mopslapy.pl/ http://www.pfron.org.pl/ http://powiatbialostocki.pl/index.php/features-mainmenu-47/jednostki-pomocy-spolecznej/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-bialymstoku http://www.sds24.pl/ http://www.niepelnosprawni.pl/